29 დეკემბერს  გაგრძელდა საკრებულოს მე-8 სხდომა, სადაც განხილულ იქნა 3 საკითხი.

მიღებულ იქნა განკარგულება ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის  მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა (მათ შორის არამუდმივი ამოცანის შემსრულებელი პირები) რაოდენობის შესახებ.

დამტკიცდა ქალაქ ფოთის მუნიციპალური მუნიციპალური ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმა.

განკარგულებით განისაზღვრა ა(აიპ)  ქალა ფოთის მუნიციპალური სერვისების ცენტრის თანადებობრივი სარგოს ზედა ზღვარი.

სხდომას ესწრებოდა ქალაქის მერი გოჩა კურდღელია, რომელმაც პასუხები  გასცა საკრებულოს წევრთა შეკითხვებს დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საკითხებზე.

სხდომაზე მიღებულ იქნა 3 განკარგულება