ვაკანსია

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამჟამად კონკურსი გამოცხადებულია შემდეგ ვაკანსიაზე:

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილებაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი (მძღოლი)

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საჯარო სამსახურის ოფიციალურ ვებ გვერდზე  https://www.hr.gov.ge/

 

 

 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ამჟამად კონკურსი გამოცხადებულია შემდეგ ვაკანსიებზე: (დასრულებულია)

1. საკრებულოს აპარატის უფროსი

2. საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხებში

3. აპარატის საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი

4. აპარატის იურიდიული განყოფილების მთავარი სპეციალისტი ( ორი ვაკანსია)

5. აპარატის საოქმო-საარქივო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

6.მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი

7. აპარატის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი (ბუღალტერი)

8.მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი

დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საჯარო სამსახურის ოფიციალურ ვებ გვერდზე   https://www.hr.gov.ge/

 

ვაკანსიებთან დაკავშირებულის ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტები

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი: იხილეთ რეგლამენტი 

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულება: იხილეთ დებულება

ვაკანსიებთან დაკავშირებული სხვა სამართლებრივი აქტები, შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს ოფიციალურ ვებ- გვერდზე  https://matsne.gov.ge/

 

გამოგვყევი