კომისიის დებულება

ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/2411145

გამოგვყევი